• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
رو عنوان : دفترترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد:
عنوان : ارزیابی میدانی سایت كشاورزی ارگانیك تحت كنترل استاندارد ملی ارگانیك ایران در استان مركزی
کد خبر : ۹۷۶۳۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ 
ساعت : ۱۰:۲۷:۵۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

براساس هماهنگی و برنامه ریزی صورت گرفته با سازمان استاندارد، در تاریخ 16مهرماه سال جاری فرایند ارزیابی میدانی(سایت عملیاتی) مجموعه کشاورزی تحت کنترل و بازرسی استاندارد ملی ارگانیک ایران، درشهرستان ساوه استان مرکزی به صورت مشترک توسط مهندس شریفی مقدم مجری ملی برنامه ترویج کشاورزی پایدار و ارگانیک دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی و کارشناس استاندارد انجام شد. دراین ارزیابی، شاخص های کلیدی استاندارد ارگانیک ازجمله حفظ تعادلهای اکوسیستم در منطقه، فرایند مدیریت تولید محصول درمزرعه، زنجیره پس ازتولید، انبار، بسته بندی، حمل ونقل وعرضه محصول، معیارهای اصلی حفظ تعادل اگرواکوسیستم درمزرعه، نهاده های ورودی، برنامه های کنترل خسارت،  مدیریت خاک وحاصلخیزی و تغذیه و.. مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفت . بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0