• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
رو عنوان : دفترترویج دانش و فناوری کشاورزی خبرداد:
عنوان : بازدید از سایت های الگویی طرح پنبه و مزارع الگویی كشت نشائی پنبه استان گلستان
کد خبر : ۹۴۱۶۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ 
ساعت : ۱۲:۱:۵۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدیدی از سایت های الگویی طرح پنبه و مزارع الگویی کشت نشائی پنبه استان گلستان درتاریخ 5 لغایت 6 تیرماه 97توسط آقای ضیایی رئیس گروه ترویج تولیدات کشاورزی در معیت سرکار خانم رضایان رئیس محترم گروه پنبه معاونت زراعت و نماینده مجری طرح پنبه بعمل آوردند، در این بازدید مجریان سایت ها (مروجین مسئول پهنه ها) فعالیت های ترویجی انجام شده در سایت ها را از ابتدای اجرای سایت گزارش نمودند، لازم به توضیح است در سال زراعی 98-97 تعداد 11 مورد سایت الگویی پنبه درسطح 8 شهرستان استان باسطح زیر کشت 683 هکتار و پوشش 226 نفر بهره بردار عضو سایت با مشارکت اداره پنبه استان و موسسه تحقیقات پنبهدرحال اجرا می باشد. مزارع مورد بازدید که از ارقام توصیه شده تحقیقات بودند رشد خوبی داشتند، همچنین واحدهای تولید نشاء گلدانی پنبه و مزارع کشت شده ودرحال انتقال گلدان به زمین اصلی نیز بازدید گردید،  علی رغم  دانش فنی تولید نشاء در استان، مزارع بازدید شده دارای مشکل عدم یکنواختی بوته ها وقرارنگرفتن برخی گلدان ها در مجاورت نوار تیپ ها بودند وبه نظر می رسد این توصیه فنی باید به صورت صحیح تر ودقیق تر انجام گردد تا در راستای سیاست معاونت زراعت مبنی بر توسعه کشت های نشائی، ترویج این موضوع با مشکل مواجه نگردد.

همچنین در این سفر از طرح تحقیقی- ترویجی  مدیریت آبیاری قطره ای با استفاده ازنوارهای تیپ در تیمارهای مختلف کم آبیاری و آبیاری براساس نیاز گیاه درمقایسه با شاهد منطقه نیز بازدید به عمل آمد.این طرح ازجمله طرح های ملی موسسه تحقیقات پنبه می باشد که با مشارکت ترویج در منطقه سیستانی محله گرگان که از قطب های تولید پنبه استان می باشد درحال اجرا می باشد.

بازدید از کارگاه آموزشی تربیت مروج متخصص کشت نشائی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی، نیز از جمله برنامه های بازدید بود که به اتفاق مدیر محترم هماهنگی ترویج کشاورزی استان و نماینده معاونت زراعت صورت گرفت، در این کارگاه ازهرشهرستان استان یک نفر مروج پهنه درطی 16جلسه کار عملی،  توسط آقای دکترمختار پور  محقق مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان ومشاور معاونت زراعت در امور کشت های نشائی آموزش می بینند. مقرراست براساس پیش بینی انجام شده، دوره های مشابه طی زمان بندی در سایر مناطق کشور برای تربیت  200نفر مروج مسئول پهنه متخصص کشت نشائی  عملیاتی گردد.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0