• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
رو عنوان : دفترترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد:
عنوان : كیل گیری از مزرعه شاخص گندم استان مازندران شهرستان بهشهر
کد خبر : ۹۳۶۷۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ 
ساعت : ۱۵:۴۲:۱۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در راستای شناسایی، معرفی و انتخاب تولید کنندگان و بهره برداران نمونه ملی درحوزه زراعت در روز دوشنبه مورخ 28خرداد ماه سال جاری کارشناس دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی آقای مهندس ابوالفضل ریحانی  ازکاندیدای نمونه ملی مزرعه شاخص گندم استان مازندران شهرستان بهشهر بازدید بعمل آوردند و رکورد مزرعه فوق با نظارت کارشناس این دفتر و همکاران ترویج و زراعت استان و نمایندگان و مسئولین ترویج شهرستان ثبت گردید.

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0